Cấp thiết nâng cao trình độ công nghệ khuôn mẫu cho doanh nghiệp Việt - VietNamNet