Phú Thọ: Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động phát triển CNHT - VietNamNet