8,6 triệu hộ nông dân Việt phải cạnh tranh khốc liệt tại thị trường tỷ người