Bộ tìm nguyên nhân thủy điện gặp sự cố, chủ dự án nói sang Lào mà lấy