Cách ly toàn xã hội: làm việc online tại nhà, hưởng 100% lương