Cả nước có gần 27 triệu lao động, khu vực Nhà nước chiếm 3,8 triệu