Cạnh tranh bán căn hộ: Đua ra hàng, tăng khuyến mãi