Công ty Việt Nam thi công thủy điện vỡ đập ở Lào: Không liên quan sự cố