Dùng máy tỉnh bảng, smartphone để thu thập thông tin 53 dân tộc thiểu số