‘Mỏ vàng’ du lịch nội địa, cứu tinh sau thời đại dịch