Nhà máy bột giấy Phương Nam đắp chiếu: 4 lần không ai mua