Ở Việt Nam mà cũng có nơi chính quyền hết lòng với dân như Singapore