Thiếu vốn, doanh nghiệp dừng triển khai dự án bất động sản - VietNamNet