Vẫn tồn tại việc cung cấp thiếu, sai thông tin cho cơ quan thống kê