TGĐ Nguyễn Mạnh Hùng: Không có khủng hoảng, không có Viettel