Giấy đăng ký xe bị mất, cấp lại mất bao nhiêu ngày?