Giấy phép lái xe B1 hết hạng bị mất, có được cấp lại?