Hùng hổ giơ chân đá ô tô, thanh niên đi xe máy té ngã sấp mặt