Ngã 5, ngã 6 ở Việt Nam chưa là gì! Ở đây có tới nút giao thông ngã 16 - VietNamNet