Nhóm thanh niên đầu trần, dàn hàng ngang chắn đầu ôtô ở Thanh Hóa