Đi vào điểm mù xe container, hai thanh niên bị ủi chục mét