Nhấn nhầm chân ga, tài xế mới lái đâm đổ cây bên đường