Trời tối, đi nhanh, ô tô đâm sầm vào cây đổ trên đường