Thanh niên dùng chân lái xe, còn tay bốc bánh snack