Thanh niên đủng đỉnh ngồi ăn gần xe buýt đang cháy ngùn ngụt