Thủ tục nào bị bãi bỏ khi đổi, cấp mới giấy phép lái xe?