Từ chối đăng kiểm 3.000 ô tô vì chưa nộp “phạt nguội"