Nữ quái đánh thuốc mê cướp tài sản, bẽn lẽn hầu tòa