Người thứ 19 ở Gia Lai nhiễm Covid-19 - VietNamNet