Duyên kỳ ngộ giữa vị lương y với thảo dược cai thuốc lá