Nếu không muốn tổn thọ, hãy vứt những đồ vật này đi kẻo muộn