Người nghèo Ấn Độ oằn mình dưới lệnh phong tỏa vì Covid-19