Tìm thấy xác chim 46.000 tuổi vẫn còn nguyên vẹn ở Siberia - VietNamNet