TQ công bố nghiên cứu lớn nhất, chi tiết về đại dịch Covid-19