Bốn đội đua quốc tế dự lễ hội bơi thuyền rồng Hà Nội