Báo Malaysia: Mãnh hổ Malaysia mắc cỡ trước Việt Nam