Bóng đá Việt lo đấu đá, người Thái ngạo nghễ bay cao...