Công Phượng đã ổn, còn Xuân Trường vì đâu nên nỗi?