Kết quả Nam Định 2-2 HAGL: Thầy Hàn nói điểm yếu cố hữu của HAGL