Không ngán Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam đứng ở đâu?