Mưa tuyết ở Thường Châu, có thể hoãn trận chung kết