Rio Ferdinand thích thú đấu Hồng Sơn, Đức Thắng ở Hà Nội