UAE sang Hà Nội lúc nửa đêm, chờ đấu tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình - VietNamNet