VFF họp giải quyết ghế nóng Phó Chủ tịch tài chính VFF