Việt Nam 3-1 Indonesia: Số phận đã chỉ rõ, ai mới là anh hùng!