Tuyển Việt Nam hăng say luyện công chờ đấu Triều Tiên