HLV Thành Công dẫn dắt Quảng Nam, tái đấu bầu Đệ - VietNamNet