Kết quả SLNA 2-2 Quảng Nam (pen 8-9), kết quả Thanh Hoá 1-2 Hải Phòng