Sao HAGL tập luyện sau Tết, chờ Văn Toàn, Văn Thanh hết cách ly - VietNamNet