Thầy Chung nói điều bất ngờ, khi hoà nghẹt thở CLB Hà Nội